Wettelijke kennisgeving | ENDESA

[ checkBrowser.version] [ checkBrowser.compatible]

[ checkBrowser.text.info]

[ checkBrowser.text.change] [ checkBrowser.text.browser].

[literal.accesibilidad.IrAlContenido]
[literal.header.menuContent] [literal.header.langOptions] [literal.header.font]

[literal.breadcrumbs.home]

Página guardada como favorita correctamente. (ES)

Wettelijke kennisgeving

Identificatie van het bedrijf

Algemene informatie in de zin van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002, inzake diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

Handelsnaam van de leverancier van diensten van de informatiemaatschappij:

 • ENDESA ENERGÍA SA, een eenpersoonsvennootschap
 • Statutaire zetel: Calle Ribera del Loira nummer 60 Madrid (Spanje) - 28042
 • Inschrijvingsgegevens in het handelsregister van Madrid: Deel 12797, Folio 208, Blad M-205381
 • Fiscale Identificatiecode nummer: A-81948077
 • E-mailadres: atencionalcliente@endesaonline.com
 

Gebruiker

Door het gebruik van deze Website heeft u de hoedanigheid van Gebruiker van deze Website en verklaart u dat u alle Algemene Voorwaarden die door ENDESA ENERGÍA SA (hierna "Endesa") zijn gepubliceerd op het moment dat u toegang krijgt tot de Website volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, onverminderd de aanvaarding van de mogelijk van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden.

Elk ander gebruik dan het toegestane gebruik is uitdrukkelijk verboden, waarbij Endesa gerechtigd is om de toegang tot en het gebruik van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken voor die gebruikers die zich niet aan deze algemene voorwaarden of aan de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden houden.

infoEnergía is een dienst die bedoeld is voor gebruik door de houder van de elektriciteitsovereenkomst met Endesa Energía. Volgens artikel 79.3 van het Koninklijk Besluit 1955/2000 “is de leveringsovereenkomst persoonlijk en moet de houder ervan de daadwerkelijke gebruiker van de energie zijn”. Endesa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toegang tot de dienst van infoEnergía door anderen dan de houder van de leveringsovereenkomst of een daartoe bevoegde persoon.

Als de bezoeker van infoEnergía de houder is, kan hij het profiel van de woning in kwestie bekijken en bewerken en kan hij daarnaast door alle onderdelen van infoEnergía navigeren.

Als de bezoeker van infoEnergía een daartoe bevoegde persoon is, kan hij het profiel van de woning van alle overeenkomsten van Endesa Energía van de klant bekijken, en kan hij daarnaast door alle onderdelen van infoEnergía navigeren. Dit komt overeen met het gedrag binnen de rol van bevoegde persoon in endesaclientes.com.

 

Wijzigingen

Endesa behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig, op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In die gevallen zullen deze wijzigingen zo spoedig mogelijk van tevoren worden gepubliceerd en meegedeeld.

Tevens behoudt Endesa zich het recht voor om de presentatie en configuratie van de Website eenzijdig, op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

 
 • 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Endesa Energía, S.A.U. (“Endesa Energía”) met fiscale identificatiecode (CIF) A81948077. De contactgegevens van de verantwoordelijke zijn als volgt:

  Postadres: C/ Ribera del Loira, 60. 28042 - Madrid (Spanje).

  Telefoon: +34 800 760 909.
   
 • 2. Doel en verwerking

  Endesa Energía verwerkt de persoonsgegevens op verschillende manieren.

  Verplichte verwerking

  Uw gegevens worden verwerkt voor het beheer van de energielevering en/of, in voorkomend geval, andere diensten of producten die zijn overeengekomen op het gebied van de energievoorziening. Indien een van deze producten of diensten uitstel van betaling of periodieke facturering met zich meebrengt, kunnen wij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de dossiers betreffende de solvabiliteit van het krediet en het eigen vermogen raadplegen die wij nodig achten voor het beoordelen van uw financiële draagkracht. Het resultaat van deze raadpleging kan, in voorkomend geval, de inwerkingtreding van de overeenkomst beïnvloeden. Ook in geval van niet-betaling kan Endesa Energía uw gegevens aan deze dossiers verstrekken, steeds met inachtneming van de door de geldende wetgeving vastgestelde waarborgen.

  Bovendien kunnen uw gegevens worden verwerkt om u een dienst van energieadvies aan te bieden met de naam infoEnergía, op basis van de verbruiksgegevens die wij dagelijks ontvangen voor het opmaken van uw elektriciteitsfacturen en de gegevens die u bij het invullen van het profiel heeft verstrekt. Daartoe vergelijken we het elektriciteitsverbruik van uw woning met dat van woningen met een vergelijkbaar verbruikspatroon en die zich binnen uw geografische gebied bevinden.

  Ten slotte kan Endesa Energía uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die op haar rusten, met name verplichtingen met betrekking tot de regulering van de energiemarkt of handelsvoorschriften.

  Verplichte verwerking

  Ook kunnen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens worden uitgevoerd die niet beantwoorden aan de noodzaak om een overeenkomst uit te voeren of een wettelijke verplichting na te komen en waartegen u bezwaar kunt aantekenen.

  Zolang u geen bezwaar heeft gemaakt daartegen via de daartoe ter beschikking gestelde kanalen, kunt u dus via elk communicatiekanaal (met inbegrip van, onder andere, e-mail, SMS en telefonisch contact) informatie ontvangen over producten of diensten die Endesa Energía aanbiedt op het gebied van energievoorziening die voor u van belang kunnen zijn. Daartoe kunnen uw persoonsgegevens worden geanalyseerd teneinde daarmee een profiel op te stellen waarmee deze commerciële communicatie zoveel mogelijk kan worden aangepast aan uw behoeften en voorkeuren. Bij deze analyse kan rekening worden gehouden met uw demografische gegevens en gegevens over andere producten van het bedrijf waarvoor u een overeenkomst heeft gesloten. U mag in ieder geval alleen commerciële communicatie ontvangen via niet-elektronische middelen zolang u nog klant bent bij Endesa Energía.

  Daarnaast kunt u, zolang u uw toestemming heeft gegeven, via elk communicatiekanaal (waaronder e-mail, sms en telefonisch contact) informatie ontvangen over andere producten of diensten die door Endesa Energía of derden worden aangeboden op het gebied van energie, wonen, verzekeringen, auto's, financiële diensten en vrijetijdsbesteding. Daartoe kunnen uw persoonsgegevens worden geanalyseerd teneinde daarmee een profiel op te stellen waarmee deze commerciële communicatie zoveel mogelijk kan worden aangepast aan uw behoeften en voorkeuren. Bij deze analyse kan rekening worden gehouden met uw demografische gegevens en gegevens over andere producten van het bedrijf waarvoor u een overeenkomst heeft gesloten. In ieder geval mag u alleen commerciële communicatie ontvangen over producten en diensten die geen verband houden met de producten en diensten waarvoor u een overeenkomst heeft gesloten zolang u uw toestemming niet heeft ingetrokken.

  Beheer van webdiensten

  Bovendien kunnen uw persoonsgegevens, mits u zich heeft geregistreerd, worden verwerkt voor het beheer van de gebruikersdiensten op de Website.

  Digitale factuur

  In het geval dat u de “elektronische factuurdienst” heeft geactiveerd, zal uw e-mailadres worden verwerkt voor de verzending van de factuur.

  Verwerking van e-mail

  Als u uw e-mailadres verstrekt, zal het worden verwerkt als voorkeursmiddel voor het verzenden van alle soorten communicatie met betrekking tot de contractuele relatie.

  Bewaringstermijn van de persoonsgegevens

  De persoonsgegevens van de klant worden bewaard zolang als nodig is voor de levering van de in de overeenkomst opgenomen diensten. Wanneer deze gegevens niet nodig zijn voor dit doel, worden ze afgeschermd gedurende de periode waarin ze nodig zouden kunnen zijn voor de uitoefening van of de verdediging tegen administratieve of gerechtelijke procedures en kunnen ze alleen om deze reden worden vrijgegeven en opnieuw worden verwerkt. Na het verstrijken van deze termijn worden de gegevens definitief verwijderd.
   
 • 3. Ontvangers van persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan overheden, autoriteiten en openbare instanties, met inbegrip van rechtbanken en gerechtshoven, wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist.

  Ook dienstverleners die Endesa Energía heeft gecontracteerd of mocht contracteren en die als verwerkingsverantwoordelijke zijn aangemerkt, kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Het is eveneens mogelijk dat sommige van deze verwerkingsverantwoordelijken in de Verenigde Staten of buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Met name zullen toegang hebben tot uw gegevens, leveranciers gevestigd in: India, Colombia, Peru en de Verenigde Staten.

  Endesa Energía is wettelijk gerechtigd om dit soort overdrachten te verrichten, aangezien de directeur van de Spaanse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens voor al deze overdrachten toestemming heeft gegeven.

  Bovendien, en in het geval dat u specifiek uw toestemming heeft gegeven, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan bedrijven van de Endesa Groep en aan derden op het gebied van energie, wonen, verzekeringen, auto's, financiële diensten en vrijetijdsbesteding, zodat zij contact met u kunnen opnemen om u op de hoogte te houden van producten en diensten die deze bedrijven aanbieden.

  Uw persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld aan kredietinstellingen met de nodige waarborgen en uitsluitend met het oog op het uitvoeren van transacties op het gebied van factoring (gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van aan financiële instellingen verstrekte kredieten).

  U kunt de lijst met bedrijven van de Endesa Groep op de volgende link raadplegen: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/a201610-sociedades.html.
   
 • 4. Legitimatie voor de verwerking en overdracht van persoonsgegevens

  Zoals hierboven aangegeven, is de wettelijke basis voor de doeleinden die in de vorige alinea als “verplichte verwerking” zijn opgenomen, de uitvoering van een overeenkomst of de naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen, met uitzondering van de verwerking met het oog op de beoordeling van uw financiële draagkracht, de acceptatie van klanten of, in voorkomend geval, de verstrekking van gegevens aan kredietinformatiesystemen, die het legitieme belang van Endesa Energía als wettelijke basis zullen hebben. Zodoende kan de weigering om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, of de levering van onjuiste of onvolledige gegevens, ertoe leiden dat het onmogelijk wordt om de gecontracteerde diensten op een adequate manier te leveren. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, evenals voor het op de hoogte brengen van Endesa Energía van eventuele wijzigingen daarvan.

  Elke verwerking die wordt uitgevoerd met als doel u commerciële communicatie te verzenden over producten of diensten die door Endesa Energía worden aangeboden op het gebied van energievoorziening, heeft als wettelijke basis het legitieme belang van Endesa Energía. Om deze reden kunt u zich te allen tijde via de daartoe ter beschikking gestelde kanalen daartegen verzetten. De informatie die u nodig heeft om uw recht van verzet uit te oefenen vindt u in hoofdstuk 6 hieronder, “Rechten van de betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens”.

  De verwerking die wordt uitgevoerd om u commerciële communicatie te sturen over andere producten of diensten die worden aangeboden door Endesa Energía, een bedrijf van de Endesa Groep of derden op het gebied van energie, wonen, verzekeringen, auto's, financiële diensten en vrijetijdsbesteding, heeft als wettelijke basis de toestemming die u mogelijk heeft gegeven. Zolang u uw toestemming niet intrekt, kunt u dit soort communicatie blijven ontvangen.

  De overdracht van uw gegevens aan bedrijven van de Endesa Groep en aan derden op het gebied van energie, wonen, verzekeringen, auto's, financiële diensten en vrijetijdsbesteding heeft als wettelijke basis de toestemming die u mogelijk heeft gegeven. Zolang u uw toestemming niet intrekt, kunt u dit soort communicatie blijven ontvangen.

  De gegevenscommunicatie aan kredietinstellingen met als enig doel het uitvoeren van transacties op het gebied van factoring (gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van aan financiële instellingen verstrekte kredieten) heeft als wettelijke basis het legitieme belang van Endesa Energía bij een efficiënt model van bedrijfsvoering.

  De verwerking van persoonsgegevens die verband houden met het beheer van de Gebruiker op de Website, alsmede, in voorkomend geval, de verwerking van zijn e-mailadres voor de verzending van de digitale factuur, heeft als wettelijke basis de toestemming die u mogelijk heeft gegeven.

  De behandeling van uw e-mail als voorkeursmiddel voor het verzenden van communicatie over de ontwikkeling van de contractuele relatie heeft als basis de uitvoering van het contract.

  Het gebruik van de door Endesa Energía aangeboden diensten zal nooit afhankelijk worden gesteld van het feit of u de gevraagde toestemmingen geeft. Wij herinneren u er in ieder geval aan dat indien u uw toestemming heeft gegeven, u het recht heeft deze op elk moment in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de diensten of producten waarvoor u een overeenkomst heeft gesloten of waarvan u de begunstigde bent. De informatie die u nodig heeft om uw recht op intrekking van uw toestemming uit te oefenen, vindt u in hoofdstuk 6 hieronder, “Rechten van de betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens”.
   
 • 5. Veiligheidsmaatregelen

  Om haar Beleid op het gebied van gegevensbescherming efficiënt en doeltreffend toe te passen, heeft Endesa Energía de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de wijziging, het verlies, het misbruik, de ongeoorloofde toegang of de diefstal van deze gegevens te voorkomen, rekening houdende met de laatste stand van de techniek.
   
 • 6. Rechten van de betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens

  Om haar Beleid op het gebied van gegevensbescherming efficiënt en doeltreffend toe te passen, heeft Endesa Energía de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de wijziging, het verlies, het misbruik, de ongeoorloofde toegang of de diefstal van deze gegevens te voorkomen, rekening houdende met de laatste stand van de techniek.

  U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken, als u deze heeft gegeven, en om bezwaar te maken tegen het ontvangen van commerciële communicatie.

  Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Endesa Energía via een van de volgende kanalen:

  Per post, met bijvoeging van een kopie van uw nationaal identiteitsbewijs, paspoort of enig ander identiteitsbewijs en een specificatie van uw verzoek aan Apartado postal 1128, 41080 - Sevilla (Spanje), gericht aan Endesa Operaciones y Servicios Comerciales.

  Per e-mail naar solicitudeslopd@endesa.es met de volgende informatie: Naam en voornaam van de betrokkene, adres voor kennisgevingen, kopie van nationaal identiteitsbewijs, paspoort of enig ander identiteitsbewijs, en een specificatie van het verzoek.

  U wordt tevens op de hoogte gesteld van uw recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming.
   
 • 7. Oorsprong van de gegevens

  De persoonsgegevens die door Endesa Energía worden verwerkt zijn de gegevens die door u worden verstrekt voor het sluiten van een overeenkomst voor energielevering en/of onderhoudsdiensten, evenals uw verbruikspatroon voor de levering van de dienst van infoEnergía. In sommige gevallen kunnen deze gegevens worden aangevuld met bronnen van specifieke informatie over de Spaanse energiemarkt.
   
 • 8. Functionaris voor gegevensbescherming

  Als u vragen heeft over de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens of over de legitimiteit ervan, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

  Endesa S.A., het moederbedrijf van de Endesa Groep, waarvan Endesa Energía deel uitmaakt, heeft voor dit bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die onder de verantwoordelijkheid valt van de functionaris voor gegevensbescherming voor Spanje, aan wie u eventuele problemen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt voorleggen en die de volgende contactgegevens heeft: Postadres: C/ Ribera del Loira, 60. 28042 - Madrid (Spanje). E-mailadres: dpoc@endesa.es.
   

Toegang tot en gebruik van de Website

Toegang tot en gebruik van de Website is gratis voor Gebruikers en vereist geen voorafgaande registratie van de Gebruiker in het algemeen. Het is echter mogelijk dat de toegang tot en het gebruik van bepaalde informatie en diensten die via de Website worden aangeboden, alleen kunnen plaatsvinden na registratie van de Gebruiker.

De Gebruiker verplicht zich om zorgvuldig gebruik te maken van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en deze niet aan derden te verstrekken, en Endesa zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van enig verlies, diefstal of enig risico van toegang tot deze gegevens door een derde.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van alle gegevens die hij in de Website invoert, ongeacht de door hem gebruikte functionaliteit. Tevens verklaart de Gebruiker dat hij alle noodzakelijke toestemmingen heeft voor de gegevens waartoe hij toegang heeft en dat hij toestemming heeft voor het gebruik van gegevens van derden. In die zin is Endesa vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor onnauwkeurige, onvolledige of onjuiste gegevens of voor het ontbreken van toestemming voor het gebruik van deze gegevens en hun opname in de Website.

 

Eigendom van de inhoud

Alle informatie op deze Website, met inbegrip van afbeeldingen, grafische ontwerpen of computercodes, handelsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens, is onder andere het intellectuele en industriële eigendom van Endesa. Endesa heeft het exclusieve recht om het voornoemde intellectuele eigendom in welke vorm dan ook te exploiteren en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbaarmaking en transformatie. Endesa doet geheel noch gedeeltelijk afstand van, noch verleent enige licentie of toestemming aan Gebruikers met betrekking tot intellectuele of industriële eigendomsrechten of op enige andere wijze met betrekking tot de Website.

Endesa garandeert tevens dat de inhoud, met inbegrip van de inhoud van de intellectuele eigendom, niet illegaal is en geen inbreuk maakt op de geldende regelgeving. Bijgevolg zal de inhoud van de Website niet xenofobisch, pornografisch, discriminerend of racistisch van aard zijn, noch op welke wijze dan ook aanzetten tot geweld. Bovendien zal Endesa de wettelijke maatregelen nemen die zij nodig acht om elke vorm van gedrag dat in strijd is met de wet of de moraal te voorkomen.

De reproductie of het kopiëren, verspreiden, wijzigen, overdragen of openbaar maken van de informatie op de Website is een inbreuk op de door de wet beschermde intellectuele en industriële eigendomsrechten, tenzij de houder van de desbetreffende rechten hiervoor toestemming heeft gegeven of dit wettelijk is toegestaan.

Endesa kan de inhoud, functionaliteiten of diensten van deze Website aanbieden door de ontwikkeling van apps, in welk geval de Gebruiker over de technische en technologische middelen dient te beschikken die nodig zijn om daartoe toegang te krijgen.

 

Vertaling van de inhoud in het Catalaans en Engels

De Catalaanse en Engelse versie van de Website zijn slechts ter informatie beschikbaar. In het geval van enige afwijking tussen de inhoud van de Catalaanse of Engelse versie en de originele Spaanse versie, zal deze laatste altijd doorslaggevend zijn.

 

Gebruik van cookies

De Catalaanse en Engelse versie van de Website zijn slechts ter informatie beschikbaar. In het geval van enige afwijking tussen de inhoud van de Catalaanse of Engelse versie en de originele Spaanse versie, zal deze laatste altijd doorslaggevend zijn.

Door onze Website te bezoeken, accepteert u het gebruik van cookies onder de voorwaarden zoals uiteengezet in het Cookiebeleid.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de internetserver naar het apparaat stuurt waarmee u verbinding maakt met de Website en die dit apparaat opslaat. Ze zijn alleen gekoppeld aan uw browser en verstrekken zelf geen persoonsgegevens. Cookies kunnen uw apparaat niet beschadigen en zijn bovendien heel nuttig, omdat ze ons helpen om fouten te identificeren en op te lossen.

 

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheden

Met betrekking tot de uitsluiting van garanties en aansprakelijkheden, zal Endesa niet aansprakelijk zijn voor:

 • 1. De schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van de producten of diensten die door externe personen of entiteiten via de Website worden geleverd of aangeboden, en in het bijzonder van: Niet-naleving van de wet, de moraal en de goede zeden, alsmede de openbare orde, of het gebruik van producten en/of diensten die op een onzorgvuldige of onjuiste wijze worden aangeboden, dan wel voor onwettige doeleinden of met onwettige gevolgen, of in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden of in de toepasselijke voorwaarden is vastgelegd.

  Inbreuk op industriële en intellectuele eigendomsrechten.

  Inbreuk op het beroepsgeheim.

  Schending van het recht op bescherming van de goede naam, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die van het gezin, en het recht op bescherming van het imago van personen en de rechten betreffende de bescherming van kinderen en jongeren.

  Het verrichten van handelingen van oneerlijke concurrentie.

  Het maken van illegale reclame of het verrichten van handelingen die een misdrijf vormen of pornografisch van aard zijn.

  De onwettigheid of het ontbreken van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualiteit en volledigheid van de inhoud en informatie die aan de Gebruikers wordt verzonden of ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van de informatie en diensten die door derden of door de Gebruikers via de Website worden verstrekt.

  Niet-naleving of gebrekkige naleving of beëindiging om welke reden dan ook van overeenkomsten die met derden zijn gesloten in verband met de levering van diensten via de Website.

  De onbekwaamheid van een Gebruiker of het zich voordoen als een derde partij door de Gebruiker.
   
 • 2. Endesa is alleen aansprakelijk voor haar eigen diensten en inhoud die rechtstreeks afkomstig zijn van Endesa en die geïdentificeerd zijn met haar Auteursrecht als een handelsmerk of intellectueel of industrieel eigendom van Endesa.
   
 • 3. Schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van kennis door onbevoegde derden van de aard, voorwaarden, kenmerken en omstandigheden van het gebruik door de Gebruikers van de Website en de diensten die deze aanbiedt.
   
 • 4. Schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van het bestaan van fouten in de toegang tot of het gebruik van de Website, evenals in de toegang tot of het gebruik van haar diensten of de inhoud, ook al heeft Endesa zich verplicht om deze fouten te vermijden en deze inhoud bij te werken of te corrigeren. Zodoende wordt de aansprakelijkheid voor het gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Website en van de diensten uitgesloten, evenals met betrekking tot fouten in de toegang tot de verschillende webpagina's of tot de pagina's van waaruit de diensten worden geleverd.
   
 • 5. Schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van de informatie op haar Website, waarnaar deze Website kan verwijzen met hyperlinks of links. De links die op de pagina zijn opgenomen dienen uitsluitend ter informatie, Endesa is in geen geval aansprakelijk voor het door u beoogde resultaat met de toegang tot deze links. Endesa is derhalve niet aansprakelijk voor: De beschikbaarheid, toegankelijkheid en werking of continuïteit van de gelinkte sites

  De kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, geldigheid, volledigheid en/of authenticiteit van de bestaande inhoud van de gelinkte sites.

  Het onderhoud, de levering of overdracht van de bestaande inhoud van de gelinkte sites.
   
 • 6. Schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van het bestaan van virussen in het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van Gebruikers. Noch door de aanwezigheid van virussen in de diensten die door derden via de Website worden geleverd, met als gevolg wijzigingen in het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van Gebruikers.
   
 • 7. In geen geval - ook niet in geval van nalatigheid, omzetderving, verlies van gebruik, winstderving, verlies van gegevens - voor indirecte, secundaire, bijzondere of gevolgschade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de diensten van de Website, of anderszins binnen het kader van deze diensten.
   
 • 8. Schade die het gevolg kan zijn van kennis door onbevoegde derden van de aard, voorwaarden, kenmerken en omstandigheden van de toegang tot en het gebruik van de Website door de Gebruikers en van de informatie en diensten, evenals van de niet-nakoming door Gebruikers van hun verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens.


Met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid wijst Endesa alle garanties met betrekking tot de diensten van de Website af, hetzij expliciet, impliciet of verplicht, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot de impliciete garanties van commercialisering en geschiktheid voor een bepaald doel en de verplichte garanties van bescherming tegen niet-nakoming.
 

Duur en beëindiging

De toegang tot en het gebruik van de Website hebben in principe een onbepaalde duur. Niettemin behoudt Endesa zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Website op elk moment te beëindigen of op te schorten. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, wordt vooraf kennisgeving gedaan van de beëindiging of opschorting van de toegang tot en/of het gebruik van de Website.

 

Schadeloosstelling door de Gebruiker

De Gebruiker verplicht zich uitdrukkelijk om Endesa en de overige maatschappijen van haar Groep, werknemers, beheerders, agenten, informatie- of dienstverleners en licentiegevers schadeloos te stellen voor alle schade (met inbegrip van advocatenkosten en juridische kosten) die voortvloeit uit het niet naleven door de Gebruiker van deze algemene voorwaarden of de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden, en om mee te werken met Endesa bij de verdediging van haar belangen in het geval dat er om die reden een vordering wordt ingesteld of een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gestart of gevoerd.

De Gebruiker verplicht zich eveneens om alles in het werk te stellen om de schadelijke en nadelige gevolgen die hieruit voor Endesa kunnen voortvloeien, te vermijden of, in voorkomend geval, te beperken.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle vastgestelde voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving. Endesa en de Gebruiker doen uitdrukkelijk afstand van elke andere rechtsmacht die hen mocht toekomen en onderwerpen zich aan de Rechtbanken en Gerechtshoven van de woonplaats van de Gebruiker voor alle geschillen die mochten voortvloeien uit de levering van de diensten die onder deze algemene voorwaarden vallen.

In het geval dat de woonplaats van de Gebruiker zich buiten het Spaanse grondgebied bevindt, doen Endesa en de Gebruiker uitdrukkelijk afstand van elke andere rechtsmacht die hen mocht toekomen en onderwerpen zij zich aan de Rechtbanken en Gerechtshoven van Madrid (Spanje).

 

Auteursrecht

Endesaclientes © Copyright 2020 ENDESA ENERGÍA SA . Gehele of gedeeltelijke reproductie verboden. Alle rechten voorbehouden.

Omhoog