Wettelijke Waarschuwing

[ checkBrowser.version] [ checkBrowser.compatible]

[ checkBrowser.text.info]

[ checkBrowser.text.change] [ checkBrowser.text.browser].

[literal.accesibilidad.IrAlContenido]
[literal.header.menuContent] [literal.header.langOptions] [literal.header.font]

[literal.breadcrumbs.home]

Página guardada como favorita correctamente. (ES)

Wettelijke Waarschuwing

Wettelijke voorwaarden

Identificatie van de onderneming

De maatschappelijke zetel van Endesa, S.A. is gevestigd in Madrid, calle Ribera del Loira nr. 60. Endesa, S.A. is ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Algemeen Boekdeel 418 van deel 3 van het Ondernemingenregister, blad 80, pagina nummer 434, met BTW-nummer A-28023430.

Wettelijke voorwaarden

In overeenstemming met het bepaalde in de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, laat de Leverancier de Klant weten dat zijn gegevens worden opgenomen in een computerbestand of een manueel bestand, aangemaakt onder de verantwoordelijkheid van de Leverancier, om de contractuele relatie met de Klant te onderhouden en te beheren. De Klant geeft toestemming voor de verwerking van de gegevens die zijn opgenomen in het bestand aan alle ondernemingen die nodig zijn om de dienstverlening uit te voeren.

De Leverancier verbindt zich tot het naleven van de verplichting om de persoonsgegevens geheim te houden en treft alle wettelijk voorziene en nodige maatregelen om wijziging, verlies en onbevoegde verwerking van en onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen, te allen tijde rekening houdend met de stand van de toepasselijke techniek.

Door deze Overeenkomst te ondertekenen, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand worden overgedragen aan en verwerkt door de ondernemingen van de Groep Endesa of de dochterondernemingen ervan om de Klant op welke wijze dan ook commerciële informatie te bezorgen over de producten en diensten van de Groep Endesa, de dochterondernemingen ervan of derden in verband met energievoorziening, telecommunicatie en Internet, financiële diensten en verzekeringen, apparatuur en ondersteuning thuis of om prospecties uit te voeren in verband met de vermelde producten of diensten.

De Leverancier laat weten dat de Klant te allen tijde zijn of haar instemming met de overdracht van gegevens kan herroepen en zijn of haar recht van toegang, rechtzetting of annulering van de gegevens in de vermelde bestanden kan uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen met de Leverancier op het volgende adres: Apartado postal 1128, 41080 - Sevilla, A/A. Endesa Operaciones y Servicios Comerciales.

Ik wens niet dat mijn persoonsgegevens worden overgedragen aan ondernemingen van de Groep Endesa of de dochterondernemingen ervan voor het verzenden van commerciële informatie buiten de contractuele relatie.

 

Algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de portaalsite Endesa Online

Toegang tot en gebruik van de portaalsite

De toegang tot en het gebruik van de Portaalsite is gratis voor de Gebruikers en in het algemeen is het niet nodig dat de Gebruiker zich voordien aanmeldt. Toch is de toegang tot en het gebruik van bepaalde informatie en diensten die worden aangeboden via de Portaalsite enkel mogelijk na aanmelding van de Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Portaalsite naar behoren te gebruiken en zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden bekend te maken. Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe ENDESA S.A. zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventueel verlies, diefstal of risico van toegang tot deze gegevens door derden.

Eigendom van de inhoud

Alle informatie van deze website, met inbegrip van o.a. alle inhoud, teksten, afbeeldingen, grafische ontwerpen en codes in HTML, JAVA, JAVA Script of Active X, is intellectuele en industriële eigendom van ENDESA S.A.. De exclusieve uitoefening van de exploitatierechten van de vermelde intellectuele eigendom, op welke wijze dan ook, en in het bijzonder het reproductie-, verspreidings-, openbare-mededelings- en omzettingsrecht, behoort toe tot deze onderneming. ENDESA S.A. draagt haar intellectuele of industriële eigendomsrechten noch geheel noch gedeeltelijk over aan de Gebruikers en geeft geen enkele licentie of machtiging hieromtrent met betrekking tot de Portaalsite.

Duur en beëindiging

De toegang tot en het gebruik van de Portaalsite zijn in principe van onbepaalde duur. Toch behoudt ENDESA S.A. zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Portaalsite op welk ogenblik dan ook te beëindigen of te annuleren. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, deelt ENDESA S.A. dergelijke beëindiging of annulering van de toegang tot en/of het gebruik van de Portaalsite vooraf mee.

Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied

Alle gestelde voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving. ENDESA S.A. en de Gebruiker doen uitdrukkelijk afstand van het rechtsgebied dat op hen van toepassing kan zijn en onderwerpen zich aan de Rechtbanken van de woonplaats van de Gebruiker voor enig geschil dat kan voortvloeien uit de verlening van de diensten die het voorwerp vormen van deze algemene voorwaarden. In het geval dat de woonplaats van de Gebruiker buiten het Spaanse grondgebied is gevestigd, doen ENDESA S.A. en de Gebruiker uitdrukkelijk afstand van het rechtsgebied dat op hen van toepassing kan zijn en onderwerpen ze zich aan de Rechtbanken van Madrid (Spanje).

Schadevergoeding van de gebruiker

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om ENDESA S.A., de vennootschappen van de groep, werknemers, bestuurders, agenten, informatieleveranciers of dienstverleners en licentiegevers schadeloos te stellen voor alle schade en nadeel (met inbegrip van de honoraria van advocaten en gerechtskosten) ten gevolge van de schending door de Gebruiker van deze algemene voorwaarden of van de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn en tot het samenwerken met ENDESA S.A: om haar belangen te verdedigen indien er om die reden klachten worden ingediend of gerechtelijke of administratieve procedures aanhangig worden gemaakt. Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe om alles in het werk te stellen om de schadelijke of nadelige gevolgen die ENDESA S.A. hierdoor kan ondervinden te voorkomen of, indien van toepassing, te verminderen.

Gebruik van cookies

ENDESA S.A. gebruikt "cookies" en "logs" wanneer u de webpagina's van de Portaalsite bezoekt, hoewel voor toegang tot en gebruik van de portaalsite het niet nodig is dat u toelating geeft om "cookies" te installeren. De "cookies" worden enkel met uw computer geassocieerd, maar verschaffen geen gegevens op basis waarvan de naam van de Gebruiker kan worden afgeleid, kunnen de gegevens op de harde schijf van de computer van de Gebruiker niet lezen en detecteren geen "cookies" van derden. Wel stellen ze ENDESA S.A. in de mogelijkheid om de Gebruiker na aanmelding te herkennen zodat de Gebruiker zich niet bij elk bezoek hoeft aan te melden voor toegang tot de informatie en diensten die exclusief zijn voorbehouden voor aangemelde Gebruikers. De Gebruiker kan zijn browser in overeenstemming met de toepasselijke aanwijzingen en handleidingen configureren om een melding van "cookies" te krijgen op het scherm en om de installatie van "cookies" op de harde schijf te beletten.

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Wat betreft de uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid, weigert ENDESA S.A. enige aansprakelijkheid voor:

1. Schade en nadeel van welke aard dan ook die te wijten is aan de diensten en producten die worden aangeboden of verleend door derden via de Portaalsite, en in het bijzonder: a) schending van de wet, de moraal en de goede zeden en de openbare orde, of het onbehoorlijke of onjuiste gebruik van de aangeboden producten en/of diensten, of het gebruik hiervan voor onrechtmatige doeleinden of in strijd met deze algemene voorwaarden of met de eventueel toepasselijke voorwaarden. b) schending van de industriële en intellectuele eigendomsrechten. c) schending van het beroepsgeheim. d) schending van het recht op eer, op het privé-leven en het gezinsleven en op het persoonlijke imago en van de rechten op het gebied van kinder- en jeugdbescherming. e) oneerlijke concurrentie. f) onrechtmatige reclame of handelingen die een misdrijf of pornografie vormen. g) de onrechtmatigheid of onjuistheid, onnauwkeurigheid, onbetrouwbaarheid, ongepastheid, onvolledigheid en het gebrek aan actualisering van de inhoud en informatie die wordt overgedragen aan of ter beschikking wordt gesteld van de Gebruikers, met inbegrip van de informatie en diensten die worden verleend door derden of door de Gebruikers via de Portaalsite. h) schending, vertraging in de uitvoering of gebrekkige uitvoering of beëindiging om welke reden dan ook van de aangegane overeenkomsten met derden met betrekking tot dienstverlening via de Portaalsite. ENDESA S.A. is enkel aansprakelijk voor haar eigen diensten en voor inhoud die rechtstreeks door haar is opgesteld en met haar Copyright wordt aangegeven als een merk of industriële of intellectuele eigendom van ENDESA S.A. i) handelingsonbekwaamheid van welke Gebruiker dan ook of persoonsverwisseling van een derde door de Gebruiker.

3. Aansprakelijkheid voor het gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Portaalsite en van de diensten en aansprakelijkheid voor fouten bij de toegang tot de verschillende webpagina's van de Portaalsite of via dewelke de diensten worden verleend, wordt uitgesloten.

5. Schade en nadeel van welke aard dan ook ten gevolge van virussen in het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van de Gebruikers. Hetzelfde geldt voor virussen in de door derden verleende diensten via de Portaalsite met storingen van het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van de Gebruikers tot gevolg.

6. In geen enkel geval, met inbegrip van nalatigheid, voor zakelijk verlies, verlies van gebruik, winstderving, verlies van gegevens, wegens indirecte schade, gevolgschade, bijzondere schade of schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de diensten van de Portaalsite of die op enige andere wijze hiermee te maken hebben.

7. Schade en nadeel ten gevolge van de kennis die onbevoegde derden kunnen hebben met betrekking tot de manier, de voorwaarden, de eigenschappen en de omstandigheden van de toegang tot en het gebruik van de Portaalsite, de informatie en de diensten door de Gebruikers, evenals schending door de Gebruikers van hun verplichtingen op het gebied van persoonsgegevens.

Gebruiksbeperkingen

Wanneer u onze webpagina bezoekt, bent u uitdrukkelijk gemachtigd om alle informatie van de pagina weer te geven en om de webpagina in private kringen te reproduceren op uw computersystemen, op voorwaarde dat deze inhoud exclusief voor uw eigen gebruik is bestemd en nadien niet aan derden worden overgedragen. Bijgevolg: 1) u bent niet gemachtigd om de informatie van de Portaalsite te reproduceren, kopiëren, verdelen, wijzigen, over te dragen of openbaar mee te delen, tenzij u toelating hebt van de houder van de overeenkomstige rechten of indien dit wettelijk toegelaten is. 2) u bent niet gemachtigd om de informatie van de website te gebruiken voor de doeleinden van rechtstreekse verkoop of voor enige andere commerciële doeleinden, om ongevraagd berichten te versturen naar meerdere personen, ongeacht het doel hiervan, noch om deze informatie op welke wijze dan ook te commercialiseren. 3) u bent niet gemachtigd om het "copyright" en de overige identificatiegegevens van de rechten van ENDESA S.A. of van haar dochterondernemingen, en de technische beschermingsvoorzieningen, vingerafdrukken of enige andere beveiligingsvoorzieningen te verwijderen, te omzeilen of te manipuleren. 4) u bent niet gemachtigd om de gegevensbank waarin de informatie van de Portaalsite is opgeslagen te demonteren, uit elkaar te halen of aan reverse engineering te onderwerpen. 5) u bent niet gemachtigd om aan "spamming" te doen bij het gebruik of ten gevolge van het gebruik van de Portaalsite of van de informatie en diensten, voor de doeleinden van verkoop of andere commerciële doeleinden, naar meerdere personen zonder dat deze hier voorafgaand om hebben gevraagd of toestemming voor hebben gegeven, noch om enige andere vorm van berichten te sturen naar meerdere personen zonder dat deze hier voorafgaand om hebben gevraagd of toestemming voor hebben gegeven, noch om distributielijsten te gebruiken waartoe u toegang hebt via de Portaalsite.

Alle schendingen van het bepaalde in deze clausule worden beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van ENDESA S.A., met toepassing van de hiertoe wettelijk bepaalde aansprakelijkheid en eventuele administratieve, burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging van dergelijke handelingen.

Consumenten en gebruikers

Wanneer u de webpagina bezoekt via het specifieke kanaal voor ondernemingen, waarborgt u dat u optreedt namens en ter vertegenwoordiging van een onderneming, met alle nodige bevoegdheden die hiertoe vereist zijn. In dat geval hebt u in geen geval de hoedanigheid van consument of Eindgebruiker, uit hoofde van het bepaalde in de Wet 26/1984 van 19 juli inzake de Verdediging van Consumenten en Gebruikers.

Wijzigingen

ENDESA S.A. behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen. Voorts behoudt ENDESA S.A. zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de voorstelling, de configuratie en de inhoud van de Portaalsite te wijzigen.

Hoedanigheid van gebruiker

Door deze Portaalsite te gebruiken, krijgt u de hoedanigheid van gebruiker van de Portaalsite (hierna "de Gebruiker), wat inhoudt dat u alle Algemene Voorwaarden die ENDESA S.A. publiceert volkomen en zonder enig voorbehoudt aanvaardt op het ogenblik dat u de Portaalsite bezoekt, zonder afbreuk aan de aanvaarding van de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn. Enig ander gebruik dan toegelaten is uitdrukkelijk verboden, waarbij ENDESA S.A. bevoegd is om de toegang tot en het gebruik van de Portaalsite te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of te verhinderen aan Gebruikers die deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn niet naleven.  

Bescherming van persoonsgegevens

Rechten

Voordat uw gegevens worden verzameld, brengt ENDESA u uitdrukkelijk, nauwkeurig en eenduidig op de hoogte van het bestaan van het bestand en van het doel hiervan, van het recht op toegang, verbetering en annulering en van de identiteit en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking of van diens vertegenwoordiger. Om uw rechten te doen gelden, richt u gewoon een schriftelijk en ondertekend verzoek tot: Endesa Operaciones y Servicios Comerciales Apartado Postal 1128 41080 - Sevilla. Het verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: voornaam en familienaam van de gebruiker, adres voor kennisgevingen, fotokopie van uw nationale identiteitsbewijs en nauwkeurige reden van het verzoek.

Overdracht van gegevens aan ondernemingen van de groep

Door ons uw gegevens te verschaffen, aanvaardt u ook dat deze voor verwerking en voor het naleven van de eerder aangegeven doeleinden kunnen worden overgedragen aan andere ondernemingen van de Groep ENDESA (waarbij Groep verwijst naar het bepaalde in artikel 4 van de Wet op de Effectenmarkt), aan verbonden ondernemingen waaruit deze Groep bestaat of aan andere ondernemingen waarmee de ondernemingen van de Groep samenwerkingsovereenkomsten aangaan, met als enige doel het u bezorgen van commerciële informatie over producten en diensten in verband met energievoorziening, telecommunicatie en Internet, financiële diensten en verzekeringen, apparatuur en ondersteuning thuis. Aangezien bepaalde producten worden gecommercialiseerd door derde ondernemingen die niet tot onze groep behoren, stemt u ermee in dat we om u deze diensten te kunnen verlenen uw gegevens aan deze ondernemingen mogen overdragen, waarbij we steeds waken over de wettelijkheid en de bescherming van dergelijke transacties.

Veiligheidsmaatregelen

Om wijziging, verlies, misbruik, onbevoegde toegang of diefstal van de persoonsgegevens te voorkomen, heeft ENDESA de wettelijk voorziene veiligheidsmaatregelen getroffen en alle nodige technische middelen en maatregelen voorzien. We moeten u evenwel mededelen dat veiligheidsmaatregelen op het Internet omwille van hun globale aard en karakter niet onoverkomelijk zijn.

Verzameling, verwerking en bewaring van gegevens

ENDESA S.A., hierna ENDESA, waarborgt de naleving van de Organieke Wet 15/99 van 13 december inzake de Bescherming van Persoonsgegevens. Het voornaamste doel van ENDESA bij het verzamelen van persoonsgegevens is u te verzekeren van een kwaliteitsdienstverlening via het Internet. Dit houdt een hoge graad van persoonlijke omgang, interactieve communicatie, online verkoop en andere diensten in.

Omhoog